Nieuws

Algemene jaarvergadering vv Herpinia

donderdag 11 oktober 2018
  Herpen, oktober 2018.

Aan de leden van de v.v. Herpinia,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ALGEMENE JAARVERGADERING van v.v. Herpinia, die gehouden wordt op donderdag 25 oktober 2018 om 21.00 uur, in clubhuis “De Ploeg” op sportpark De Wilgendaal.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering van 28 november 2017.
3. Jaarverslag over seizoen 2017-2018.
4. Organisatiestructuur vereniging.
5. Bestuursverkiezing:
      Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid is Willy van Griensven.
      Voor de invulling van de vacature van voorzitter stelt het bestuur voor deze functie als duo-functie in te vullen en draagt hiervoor
      Arnold Siebers en Ad v.d. Velden als kandidaten voor. 
      Ter aanvulling van het bestuur en i.v.m. de medio 2017 ontstane vacatures, door het aftreden van Leon Megens en Theo Vogels,
      stelt het bestuur Hester v.d. Berg en Antoon Bosch verkiesbaar als bestuurslid.
      Door de leden kunnen tegenkandidaten worden ingediend. Deze kandidatuur moet
      voorzien zijn van minstens 5 handtekeningen.
6. Verslag Commissie van Beroep.
7. Benoeming nieuwe Commissie van Beroep.
8. Verslag kascommissie.
9. Benoeming nieuwe kascommissie.
10. Financieël verslag seizoen 2017-2018 en begroting voor seizoen 2018-2019. Deze worden toegelicht door de penningmeester.
11. Verbetering aankleding en inrichting clubhuis.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Het bestuur stelt het op prijs dat, als er belangrijke punten voor de rondvraag zijn, deze zo spoedig mogelijk worden ingediend, zodat u een weloverwogen antwoord kunt verwachten.

Tegenkandidaten voor de door het bestuur voorgedragen bestuursleden en belangrijke zaken voor de rondvraag kunnen worden ingediend bij secretaris Theo Janssen, op het emailadres theo.janssen@telfort.nl.

Het Bestuur
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn