Jaarvergadering 24 oktober AGENDA

dinsdag 15 oktober 2019

                                                                                                             Herpen,  oktober 2019.

Aan de leden van de v.v. Herpinia,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE JAARVERGADERING

van v.v. Herpinia, die gehouden wordt op donderdag 24 oktober 2019 om 21.00 uur, in clubhuis “De Ploeg” op sportpark De Wilgendaal.

Agenda:

1.    Opening.

2.    Notulen jaarvergadering van 25 oktober 2018.

3.    Jaarverslag over seizoen 2018-2019.

4.    Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid zijn Theo van Casteren, Gert-Ton Geerts, Theo Janssen en Ralf van Son.

Door de leden kunnen tegenkandidaten worden ingediend. Deze kandidatuur moet

voorzien zijn van minstens 5 handtekeningen.

5.    Verslag Commissie van Beroep.

6.    Benoeming nieuwe Commissie van Beroep.

7.    Verslag van activiteiten en werkzaamheden, die het afgelopen seizoen zijn gehouden / c.q. zijn uitgevoerd en wat staat op de planning

8.    Financieël verslag seizoen 2018-2019 en begroting voor seizoen 2019-2020.  Deze worden toegelicht door de penningmeester.

9.    Verslag kascommissie.

10. Benoeming nieuwe kascommissie.

11. Vitale Vereniging Herpen; samenwerking Herpinia - VIP.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Het bestuur stelt het op prijs dat, als er belangrijke punten voor de rondvraag zijn, deze zo spoedig mogelijk worden ingediend, zodat u een weloverwogen antwoord kunt verwachten.

Tegenkandidaten voor de door het bestuur voorgedragen bestuursleden en belangrijke zaken voor de rondvraag kunnen worden ingediend bij secretaris Theo Janssen, op het emailadres theo.janssen@telfort.nl.

                                                                                                                     

Het Bestuur

   h 

a

J
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn