Algemene Ledenvergadering 4 maart 2021

dinsdag 23 februari 2021

Beste leden van VV Herpinia,

De Algemene Ledenvergadering moet volgens onze statuten voor 1 januari 2021 worden gehouden. In de regel doen we dit in de maanden oktober/november. In de Corona-spoedwet wordt de mogelijkheid geboden deze uiterlijk 4 maanden uit te stellen.

Het bestuur heeft uiteindelijk besloten de algemene ledenvergadering uit te stellen naar 4 maart 2021 in de hoop dat we dan een fysiek algemene ledenvergadering in ons clubhuis kunnen houden.

Het virus is hardnekkiger dan gedacht en gaan we een digitale algemene ledenvergadering houden op 4 maart a.s..

 Als agendapunt staat onder punt 10. Vitale vereniging Herpen, samenwerking VIP – Herpinia. We zullen de huidige stand van zaken weergeven en hopen binnenkort een aparte fysieke vergadering te kunnen houden over dit onderwerp.

Je kunt je tot en met 3 maart 2021 aanmelden voor het deelnemen aan de ledenvergadering. Aanmelden kunt u  door een email te sturen naar info@herpinia.nl . Na aanmelding krijg je per email de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag 2019-2020 toegezonden.

Op 4 maart krijg je een link met instructie om deel te nemen aan de vergadering. De digitale omgeving is Teams.
We starten om 21.00 uur De aanvangstijd is gewijzigd ivm aangepaste Corona maatregelen.De trainingen tot 27 jaar mogen weer plaats vinden.
De voetballers willen maar al te graag weer beginnen vandaar een uurtje later starten met de vergadering. . 

Uitnodiging algemene ledenvergadering vv Herpinia

                                                                                                 Herpen,  februari 2021.

Aan de leden van de v.v. Herpinia,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE JAARVERGADERING

van v.v. Herpinia, die digitaal wordt gehouden op donderdag 4 maart 2021 om 21.00 uur,

Hierbij wordt gebruikgemaakt van Teams.

Agenda:

1.    Opening.

2.    Notulen jaarvergadering van 24 oktober 2019.

3.    Jaarverslag over seizoen 2019-2020.

4.    Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid zijn Theo van Casteren en Hester v.d. Berg.

Aftredend en herkiesbaar in de functie van voorzitter is Ad v.d. Velden.

Door de leden kunnen tegenkandidaten worden ingediend. Deze kandidatuur moet

aantoonbaar ondersteund worden door minstens 5 Herpinialeden van 18 jaar of ouder.

5.    Verslag Commissie van Beroep.

6.    Benoeming nieuwe Commissie van Beroep.

7.    Financieel verslag seizoen 2019-2020 en begroting voor seizoen 2020-2021. Deze worden gepresenteerd en toegelicht door de penningmeester.

8.    Verslag kascommissie.

9.    Benoeming nieuwe kascommissie.

10. Vitale Vereniging Herpen; samenwerking Herpinia - VIP. (stand van zaken)

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Het bestuur stelt het op prijs dat, als er belangrijke punten voor de rondvraag zijn, deze zo spoedig mogelijk worden ingediend, zodat u een weloverwogen antwoord kunt verwachten.

Tegenkandidaten voor het door het bestuur voorgedragen bestuurslid en belangrijke zaken voor de rondvraag kunnen worden ingediend op het emailadres info@herpinia.nl.

                                                                                                                     

Het Bestuur

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn